R E G U L A M I N Giełdy OldtimerbazaR

 1. Wstęp na teren Giełdy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu. Powtórne wejście na giełdę w dniu jej trwania wyłącznie za okazaniem stempla okolicznościowego na dłoni.
 2. W czasie trwania imprezy na terenie Giełdy obowiązuje zakaz spożywania napojów o zawartości alkoholu powyżej 7%.
 3. Na terenie Giełdy pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po wyznaczonych w tym celu pasach ruchu. Obowiązuje zakaz parkowania pojazdów poza obrębem miejsca wykupionego.
 4. W godzinach otwarcia Giełdy dla publiczności obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy pojazdami.
 5. Sprzedaż towarów i sprzętu może odbywać się tylko na wyznaczonych dla tego celu stanowiskach po uprzednim uiszczeniu opłaty /zgodnie z obowiązującym cennikiem/. Na jednym stanowisku może parkować tylko jeden pojazd lub pojazd z przyczepą. Opłata za stanowisko upoważnia do wstępu dwóch osób.
 6. Zabroniona jest prowadzenie sprzedaży na terenie parkingu.
 7. Na teren Giełdy nie wolno wnosić lub wwozić sprzętu, materiałów i urządzeń , które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Giełdy lub naruszałyby zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym regulaminie.
 8. Osoby przebywające na terenie Giełdy zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom służb porządkowych i służby ochrony.
 9. Zabrania się prowadzenia sprzedaży art. spożywczych i alkoholu bez pisemnej zgody Organizatora.
 10. Spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie w punktach gastronomicznych zorganizowanych na terenie Giełdy.

Organizator


R E G U L A M I N   P R E Z E N T A C J I   P O J A Z D Ó W

Z A B Y T K O W Y C H   i U N I K A T O W Y C H

Giełdy OldtimerbazaR

 1. W prezentacji mogą brać udział wyłącznie samochody zabytkowe, pojazdy unikatowe i militarne,       a także motocykle zabytkowe. O dopuszczeniu do prezentacji pojazdu spełniającego powyższe kryteria decyduje wyłącznie przewodniczący jury. Prezentacja zaczyna się o godzinie 10.oo – uczestnicy prezentacji zgłaszają się o godzinie 09.oo. Zakończenie prezentacji i wręczenie nagród uzależnione jest od ilości pojazdów, a przewidywane jest przed godziną 13.oo.
 2. W prezentacji bezpłatnie mogą wziąć udział wyłącznie właściciele pojazdów, którzy wjeżdżają pojazdem zgłaszanym do prezentacji i przy wjeździe zwrócą imienną bezpłatną wejściówkę przesłaną przez Organizatora pocztą. Wejściówka upoważnia do wjazdu dwóch osób.
 3. Osoby nie posiadające imiennej bezpłatnej wejściówki obowiązuje wykupienie biletu wstępu zgodnie z cennikiem obowiązującym w trakcie trwania OldtimerbazaR’u. Pole postojowe jest bezpłatne. Wjazd na pole wyłącznie za okazaniem wykupionego biletu wstępu po naklejeniu          na auto okolicznościowej nalepki. Powtórne wejście lub wjazd na giełdę w dniu jej trwania wyłącznie za okazaniem stempla okolicznościowego na dłoni.
 4. Uczestnicy prezentacji biorą w niej udział na własne ryzyko i przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody i zrzekają się z jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatorów. Klauzulę tej treści umieszczoną w zgłoszeniu podpisuje każdy uczestnik.
 5. Osoby prezentujące pojazdy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży jakichkolwiek przedmiotów za wyjątkiem eksponowanego pojazdu. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży innych pojazdów  (za wyjątkiem eksponowanego) lub innych przedmiotów, a także inne reklamy są zabronione.
 6. Osoba biorąca udział w prezentacji zobowiązana jest do wypełnienia zgłoszenia dokumentującego uczestnictwo w prezentacji oraz do zaakceptowania regulaminu prezentacji przez złożenie podpisu na regulaminie i przekazanie kompletu tak przygotowanych dokumentów jury.
 7. Prezentacja pojazdów odbywa się w 2 grupach: pojazdy jednośladowe i pozostałe. Z każdej grupy jury wyróżnia pojazd, którego właściciel otrzymuje nagrodę.
 8. Każdy uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w paradzie i imprezie integracyjnej. Obowiązuje powiadomienie w terminie 7 dni przed prezentacją i wniesienie stosownej opłaty.
 9. Wszystkich uczestników prezentacji obowiązuje regulamin OldtimerbazaR’u, który jest umieszczony przy każdym wejściu na giełdę i w miejscu prezentacji.

OrganizatoR

Regulamin rezerwacji miejsc dla wystawców (plik .pdf)

stat4u